Một máy VR
- Jun 01, 2018 -

Một VR máy, trong đó có một CPU độc lập, chức năng hiển thị đầu vào và đầu ra, hoàn toàn thoát khỏi đường truyền ah máy tính và như vậy trên những thứ mà có được trong cách, giá khoảng từ 1000-3000, có một người bạn để nói , điều này nên được coi là có ý nghĩa thực sự của VR tốt, nhưng trong năm 2016, thị phần của VR tất cả-trong-một ít hơn 2% (chủ yếu là VR di động, tiếp theo là VR máy tính). Đơn giản chỉ cần đặt, một máy không có gì hơn là các nhà sản xuất VR làm khối màn hình điện thoại di động Vào kính VR, nếu độ phân giải điện thoại của bạn không thấp (độ phân giải 1080p trở lên), đưa điện thoại vào điện thoại VR, hiệu quả về cơ bản là như nhau, và nếu bạn có điện thoại di động điểm ảnh cao hơn, xin chúc mừng, hãy hoàn thành một máy nổ. Hãy suy nghĩ về điều này: Nếu bạn có một máy tính 3.000-inch được nhúng trong điện thoại di động, bạn sẽ đi đâu?

VR Roller Coaster 360 Degree Simulator.jpg

Related Products